Regulamin wyjazdów z portalem Zniebaciniespadnie.pl

Decydując się na wyjazd każdy Uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem.

 

OGÓLNE:

 1. Organizatorem wyjazdów jest Ewelina Kowalik:
  – prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Z NIEBA CI NIE SPADNIE Ewelina Kowalik, ul. Tymiankowa nr 56 lok. 28, 20-542 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 7122730855, REGON: 368460162;
  – reprezentująca spółkę cywilną Z NIEBA CI NIE SPADNIE s.c., ul. Koralowa 29/96, 20-583 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 7123439197, REGON: 522689776.
 2. Plan każdego wyjazdu publikowany jest na stronie https://blog.zniebaciniespadnie.pl/kategoria/events/ i jest planem wyłącznie podglądowym.
 3. Każdy plany może ulec zmianie pod wpływem czynników niezależnych.
 4. W przypadku zmiany programu organizator zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń ekwiwalentnych, bądź zwrotu należności za te świadczenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z przyczyn od siebie niezależnych lub w razie braku wymaganego minimum Uczestników. W przypadku odwołania wyjazdu przez organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej sumy.
 6. Każdy Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikacje zdjęć z wyjazdu z jego wizerunkiem.

UCZESTNICTWO:

 1. Chęć uczestnictwa w wyjazdach zgłaszana jest mailowo na adres zniebaciniespadnie@gmail.com lub za pomocą komunikatora Messenger.
 2. Każdy z Uczestników wyjazdu ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania i miejscach odwiedzanych.
 3. Uczestnik uporczywie naruszający ustalony porządek imprezy, stwarzający zagrożenie zdrowia lub życia sobie lub innym Uczestnikom lub uniemożliwiający innym Uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń zostaje wykluczony z wyjazdu. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do domu w takim przypadku ponosi Uczestnik.
 4. Każdy Uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne kradzieże, zgubiony bagaż, sprzęt itp.

OPŁATY I ROZLICZENIA:

 1. Rezerwacja wiąże się z wpłatą zadatku 200 zł w ciągu 3 dni roboczych.
 2. Numer rachunku do przelewu Uczestnik otrzyma w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI.
 4. Zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której wyjazd nie odbędzie się z winy organizatora lub w związku z ponownymi ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Wówczas zadatek jak i pozostała wpłacona kwota za wyjazd zostaje zwrócona w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia wyjazdu na rachunek wpłacającego.
 5. Uczestnik może zrezygnować z wyjazdu na każdym jej etapie. Koszty ponoszone przez Klienta w przypadku rezygnacji:
  – w terminie powyżej 14 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu potrąca się opłatę 30% ceny wyjazdu;
  – w terminie powyżej 7 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu potrąca się opłatę 50% ceny wyjazdu;
  – w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu potrąca się opłatę 100% ceny wyjazdu.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za świadczenia nie wykorzystane z własnej winy, jak np. skrócenie pobytu lub rezygnacja z części programu

WAŻNE!

 1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Niestosowanie się do ww. Regulaminu może skutkować wykluczeniem z wyjazdu w trakcie jej trwania oraz wszelkich kolejnych wyjazdów oraz obciążeniem finansowym w przypadku, gdy zachowanie Uczestnika naraziło grupę na nieprzewidziane koszty.
 3. W sprawach nieuregulowanych ww. Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *